Govern corporatiu i politica de remuneracions Descarregar app Venda d'entrades

1/6

Este número és indicatiu del riesc del producte, considerant 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6 de major risc.

La Caixa d'Estalvis d'Ontinyent està adherida al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit espanyol. El Fons garantix la cantitat màxima de 100.000 euros per depositant en cada entitat de crèdit. 


empreses

en Caixa Ontinyent apostem per les empreses

Comptes a la vista

Compte saldos mitjans

Compte saldos límits

Compte en divises

Informa't a les nostres oficines

Estalvi i inversió

Compte Saldos Mitjans

Dipòsit a la vista amb meritació d'interessos i remuneració per trams, segons saldos mitjans. Pensada per a empreses amb una tresoreria bona i estable.


Característiques:    

-  Suport: Xecs/pagarés (talonari, paper continu) .

 - Liquiditat: Pot disposar-se del seu saldo, parcial o total, en qualsevol moment.

- Liquidació d'interessos: Mensual, l'últim dia del mes.

- Remuneració: Ordenats els moviments per data valor, s'aplica l'interés segons el saldo mitjà del període, remunerant per trams.


Fiscalitat:    

Els interessos rebuts, tributen en IS com a rendiments del capital mobiliari, efectuant-se en el moment del pagament una retenció a compte de l'impost segons la legislació vigent.

Avantatges:

 • Comoditat:
  -  Pot realitzar pagaments per mitjà de xecs/pagarés.  Servix al doble propòsit d'administració/concentració de cobraments i pagaments, al mateix temps d'obtindre major rendiment del saldo.

 • Seguretat:
  Pot efectuar els seus pagaments sense necessitat de manejar diners físics.

Informa't a les nostres oficines

Estalvi i inversió

Compte Saldos Límits

Dipòsit a la vista amb meritació d'interessos i remuneració per saldos límits, amb franquícia.

Pensada per a clients i no clients amb importants moviments de saldos, ja que la retribució és per saldos puntuals.


Característiques:   
- Suport:  Xecs/pagarés (talonari, paper continu)

- Liquiditat: Pot disposar-se del seu saldo, total o parcial, en qualsevol moment.

- Liquidació d'interessos: Mensual.

- Remuneració: Ordenats els moviments per data valor, al saldo existent es restarà una franquícia mínima de 900 euros, que no merita interessos, i s'aplicarà l'interés segons el saldo límit.


Fiscalitat:   
Els interessos rebuts, tributen en l'IS com a rendiments del capital mobiliari, efectuant-se en el moment del pagament una retenció a compte de l'impost segons la legislació vigent.

Avantatges:

 • Comoditat:
  - Pots realitzar pagaments per mitjà de xecs/pagarés.
  - Servix al doble propòsit d'administració/concentració de cobraments i pagaments, al mateix temps d'obtindre major rendiment del saldo.

 • Seguretat:
  Pot efectuar els seus pagaments sense necessitat de manejar diners físics.

Informa't a les nostres oficines

Estalvi i inversió

Compte en Divises

El compte en divises de Caixa Ontinyent permet mantindre saldos i operar en les principals divises del mercat amb total disponibilitat i liquiditat.


Enfocada a empreses que operen a nivell internacional.

 • Mantindre saldos i operar en les principals divises del mercat.

 • Total disponibilitat i liquiditat

 • Efectuar compres i vendes en la divisa triada.

 • Rebre i enviar transferències a tot el món.

 • Efectuar pagaments de les importacions en divises.

 • Domiciliar en el compte el cobrament en divises de les exportacions.

Informa't a les nostres oficines