Govern corporatiu i politica de remuneracions Descarregar app Venda d'entrades

Declaració institucional del Grup Caixa Ontinyent
respecte de la Prevenció del Blanqueig de Capitals i el Finançament del Terrorisme


El Grup Caixa Ontinyent uneix els seus esforços a la resta del sistema financer europeu i a les entitats i institucions financeres espanyoles, en la prevenció i lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. El Consell d'Administració declara com a política global d'aquesta Caixa aplicar normes ètiques i professionals estrictes que impedeixen que els seus serveis siguen utilitzats amb aquesta intenció il·lícita.

Amb aquesta finalitat s'han configurat les funcions dels òrgans de govern, del director general; s'ha constituït un Comitè de Prevenció del Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme amb funcions específiques; s'ha nomenat un representant davant el Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries (SEPBLAC); s'ha constituït la Unitat de Control Intern i Compliment Normatiu, i s'han atribuït funcions específiques als empleats i algunes unitats centrals.

També s'han establert uns procediments d'actuació recollits en el "Manual de Prevenció del Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme".

El Grup Caixa Ontinyent no acceptarà relacions de negoci, ni fer operacions, amb clients que no hagen estat prèviament identificats en els termes que estableix la normativa espanyola.

Ha establert una política d'acceptació de nous clients, i la plantilla compta amb procediments específics de conservació dels documents per un temps mínim de deu anys.

També ha establert uns protocols d'actuació per col·laborar amb els clients en la declaració de determinats mitjans de pagament, així com un catàleg per a la detecció i comunicació interna dels fets i operacions que hagen de ser sotmesos a un examen especial per presentar indicis o certesa d'estar relacionats amb activitats de blanqueig de capitals o de finançament del terrorisme.

El Grup Caixa Ontinyent comunicarà al SEPBLAC, a través del seu representant, les operatives sospitoses, les que hagen de ser incloses en la declaració mensual d'operacions i les informacions que se li demanen en exercici de les seues funcions en aquestes matèries.

Els empleats del Grup Caixa Ontinyent s'abstindran de realitzar qualsevol operació que presente indicis d'estar relacionada amb activitats delictives en els termes que estableix la normativa sobre prevenció, i mantindran la confidencialitat respecte de la informació que coneguen en aquesta matèria.

La formació de la plantilla és entesa com una part inseparable del sistema de prevenció, perquè els empleats puguen aplicar els procediments establerts.

Els òrgans i procediments s'ajustaran a la normativa espanyola sobre prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, als estàndards internacionals, i respondran als principis de rapidesa, seguretat, eficàcia i coordinació, tant en la transmissió interna com en l'anàlisi i comunicació.