Govern corporatiu i politica de remuneracions Descarregar app Venda d'entrades

Flota i transports
la tranquil·litat que la teua empresa
vaja en la direcció correcta

Empreses

Assegurança Transport de Mercaderies

Marítim, terrestre i/o aeri

Per esta assegurança, tant el Propietari de les Mercaderies com el Transportista, poden cobrir l'interés que cada un d'ells tinga en les mercaderies transportades.


Propietari: Faltes o Danys que puga patir la seua mercaderia durant el transport.


Transportista: Reclamacions que puga rebre del Carregador (Propietari) com a responsable de faltes i/o danys que puga patir la mercaderia transportada durant el temps en què esta estiga davall el seu control i custòdia.


Informa't a les nostres oficines

Cobertures

DANYS:
Condicions Generales de la Pòlissa
Condicions àmplies espanyoles (riscos nominats)
Condicions angleses (Institute Cargo Clauses)

RESPONSABILITAT CIVIL (Transport terrestre):
Nacional: Lei 15/2009 de l'11 Novembre (LCTTM-LOTT)
Unió Europea: Conveni CMR (BOE 109 de 7 Maig 1974)

ÀMBIT GEOGRÀFIC: Tot el Món excepte Països en conflicte bèl·lic o politico-social.


VIATGES ASSEGURATS: Distribució nacional, exportacions y/o importacions.


TIPUS DE PÒLISSA:
Per viatge
Anuals per a Transportistes (per matrícula del vehicle) 

Flotants: per Facturació de Ports (Transportistes) o per Volum de Mercaderies (Carregadors)


Contracta'l a les nostres oficines

Empreses

Assegurança Multirisc Transportistes

A través d'este assegurança, el Transportista per via Terrestre té la possibilitat d'accedir, per mitjà d'una pòlissa paquet (multirisc) , a un conjunt de garanties que cobrixen totes les necessitats del Beneficiari de l'Assegurança en la seua activitat com a transportista, amb les quals, de forma opcional, pot fer-se una assegurança a la seua mesura d'acord amb les seues pròpies necessitats i a uns preus molt competitius. 


Contractants: Transportistes per via terrestre (camió) , ja siga en pòlisses individuals per a un camió (autònoms) , o per al conjunt d'una Flota. 


Mitjans de transport: Camions per via terrestre, inclòs el seu transport en celler de barcos durant la travessia de franges marítimes i/o canals.


Àmbit Geogràfic: Nacional o Internacional


Informa't a les nostres oficines

Cobertures

BÀSICA:
Danys propis, inclòs incendi i explosió

Robatori del vehicle complet

Danys per temptativa de robatori

Remolc

OPCIONALS:

Accidents Individuals del o dels conductors

Responsabilitat Civil de la Càrrega

Privació temporal del Permís de Conduir

Paralització del Vehicle assegurat

Ruptura de Llunes

Tipus de pòlissa:

Anuals per a Transportistes amb renovació automàtica

Valors Assegurats:

Valor de Nou 

Valor de Factura.

Tarifes:

Cobertura molt flexible segons necessitats del Client

Preus molt competitius

Importants descomptes per a Flotes

Contracta'l a les nostres oficines

Empreses

Assegurança de Cascos

Dins d'esta modalitat d'assegurança en Transports, el Propietari de qualsevol Barco pot assegurar, dels riscos que estime convenient, els danys que patisca la seua propietat en qualsevol de les situacions en què el dit barco puga trobar-se. 


Situació del Barco:

En navegació (àmplia, limitada o portuària)

En construcció

Durant la seua estada inactiu


Barcos assegurables:

Mercants, Pesquers, Remolcadors, Passatgers, etc.


Interessos assegurables:

Casco/Máquina, Aparells, Pertrets, Desembossaments, Noli, etc. 


Informa't a les nostres oficines

Cobertures

DANYS:
Condicions Generals de la Pòlissa de Barcos
Condicions Àmplies Espanyoles (riscos nominats)
Condicions anglesas (Institute Time Clauses - Hull i altres)

RECURSOS DE TERCERS (RC per abordatge i/o col·lisió) :

Condicions Generals de la Pòlissa de Barcos

Ampliació a les limitacions de les Condicions Generals

Condicions Angleses (Institute Estafe Clauses - Hull i altres)


LÍMITS DE NAVEGACIÓ:

Ampli o Limitat, segons tipus de barco i activitat

TIPUS DE PÒLISSA:
Per viatge
Per duració determinada (temporals)

Per un any fix


Contracta'l a les nostres oficines

Empreses

Assegurança d'Embarcacions de Recreació

Dins de la modalitat de Cascos, diferenciem esta modalitat d'assegurança per les seues especials característiques, degut principalment a la classe de Client a qui ens dirigim a l'hora de la seua comercialització. Es deu de tindre en compte que, des de 1r de juliol de 1999 (RD 607/1999 de 16 d'Abril) , hi ha l'obligació, per part del propietari de l'embarcació de recreació o esportiva, de contractar una Assegurança obligatòria de Responsabilitat Civil (RCO) per a respondre de possibles responsabilitats durant la seua utilització en aigües marítimes espanyoles. CASER, disposa d'una assegurança específica i moderna per a la cobertura dels riscos més habituals als que està exposat este tipus d'embarcacions de recreació o esportiva, tant responsabilitats com danys propis.  


CASER NÀUTIC "AVANTE" 

Embarcacions assegurables:

de recreació o esportiva, matriculades i registrades dins de les llistes 7a i 6a (riscos condicionats) .

Interessos assegurables:

Casc i Motors, Aparells de navegació, Efectes Personals


Informa't a les nostres oficines

Cobertures

RESPONSABILITAT CIVIL:

Bàsica:
Responsabilitat Civil de Subscripció Obligatòria (RCO)

Assistència Bàsica i Protecció Jurídica RC Voluntària (opcional) :

Ampliació dels límits i/o altres limitacions del RCO 

DANYS:

Limitada:

Pèrdua total, Despeses de salvament, Remoció de restes, Robatori total de l'embarcació i Efectes personals.


Completa (àmplies espanyoles) :

A més dels riscos coberts per la modalitat anterior: Avaries Particulars (danys parcials) Estada en terra i Transport terrestre Robatori parcial Riscos extraordinaris durant estada en depòsits o magatzems 


Especial (condicions angleses) :

 Institute Yacht Clauses 


OCUPANTS:

Danys corporals (Mort, Inv. Permanent i Assistència Sanitària)

Límits de Navegació:

Aigües interiors espanyoles, zona marítima d'Espanya i Portugal fins a 200 milles de la costa i travessies entre la Península i Illes canàries, excloses aigües jurisdiccionals de Països en conflicte bèl·lic o polític- social, amb possibilitat d'ampliació en cas necessari. 

Tipus de pòlissa:

Anuals renovables automàticament

Tarifes:

Cobertura molt flexible segons necessitats del client

Preus molt competitius

Contracta'l a la teua oficina

Assegurances mediades per Caixa d'Estalvis i Monte de Pietat d'Ontinyent. Operador Banca Seguros Exclusivo de CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. –CASER-, amb numero de Registre C0031G46002796. Companya Aseguradora: CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. –CASER- CIF: A-28013050. Registre Mercantil de Madrid – Tom 2245 – Foli 179 – Fulla M – 39662 – Avda. de Burgos, 109 – (28050 ) Madrid.