Govern corporatiu i politica de remuneracions Descarregar app Venda d'entrades

Glossari - MIFID                            


1. MIFID (Markets in Financial Instruments Directive):
Directiva 2004/39/CE, de 21 d'abril del 2004, sobre Mercats d'Instruments Financers. Esta Directiva està desenvolupada per la Directiva 2006/73/CE de la Comissió de 10 d'agost del 2006, i el Reglament (CE) núm. 1287/2006 de la Comissió, de 10 d'agost del 2006.


2. Clients:
MiFID distingix tres tipus de clients en funció del nivell de protecció atribuït:detallistes, professionals i contraparts elegibles. Els detallistes gaudixen del màximnivell de protecció (que, bàsicament, consistix en més informació), els professionalstenen un nivell un poc menor i, finalment, les contraparts elegibles no comptenamb mecanismes de protecció.

En principi, i en termes generals, són contraparts elegibles les entitats financeres;són professionals grans empreses no financeres i altres inversors (inclososdetallistes) que acrediten experiència. La resta de clients seran detallistes.


3. Instruments Financers:
S'entén per valors i instruments financers:

a. Els valors negociables emesos per persones o entitats, públiques o privades,i agrupats en emissions.

b. Els contractes de qualsevol tipus que siguen objecte de negociació en unmercat secundari, oficial o no.

c. Els contractes financers a termini, els contractes financers d'opció i els contractes de permuta financera, sempre que els seus objectes siguen valors negociables, índexs, divises, tipus d'interés, o qualsevol altre tipus de subjacent de naturalesa financera, amb independència de la forma en què es liquiden i encara que no siguen objecte de negociació en un mercat secundari, oficial o no.

d. Els contractes o operacions sobre instruments no previstos en les lletres anteriors, sempre que siguen susceptibles de ser negociats en un mercatsecundari, oficial o no, i encara que el seu subjacent siga no financer, comprenent, a este efecte, entre altres, les mercaderies, les matèries primeres i qualsevol altre bé fungible.


4. Mercats:
MiFID distingix tres sistemes de negociació d'instruments financers:

· Mercats regulats: mercats tradicionals (per exemple, les borses de valors)sotmesos a una regulació pròpia.

· Sistema de negociació multilateral (SMN): sistema multilateral, operat peruna empresa d'inversió o per un gestor del mercat, que permet reunir dins del sistema i segons normes no discrecionals els diversos interessos de compra i de venda sobre instruments financers de múltiples tercers per adonar lloc a contractes.

· Internalizadores sistemàtics: empreses de serveis d'inversió que, de forma organitzada, freqüent i sistemàtica, negocien instruments financers per compte propi mitjançant l'execució d'ordes de clients al marge d'un mercat regulat o un SMN.