Govern corporatiu i politica de remuneracions Descarregar app Venda d'entrades

Informació sobre la prevenció del blanqueig de capitals i el finançament al terrorisme
en el Grup Caixa Ontinyent


INTRODUCCIÓ 

El blanqueig de capitals intervé en els sistemes financers a nivell mundial provocant danys en la reputació de les Institucions Financeres i debilitant les seves relacions amb els intermediaris, reguladors i amb el públic en general, i el terrorisme sacseja els fonaments de la nostra societat. Com a resposta nombrosos països de tot el món han aprovat lleis preventives en aquestes matèries.

La Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat d'Ontinyent (Caixa Ontinyent) uneix els seus esforços als de la resta del sistema fin ancer espanyol en general, en la seua lluita contra tota forma de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, en afectar a aspectes essencials de la societat, com són, el manteniment de la legalitat vigent i la credibilitat del propi sistema financer.

Els esforços de Caixa Ontinyent es condensen en l'establiment de normes i procediments d'obligat compliment dirigits a:

• Realitzar l'operativa financera d'acord amb l'ordenament vigent i millors pràctiques bancàries.
• Impedir la utilització de la Caixa per persones o col.lectius no desitjats.
• Garantir que tots els empleats implicats coneguen i compleixen les polítiques i procediments relatives al "coneix al teu client" i les operatives tipificades com "operacions sospitoses de blanqueig de capitals".
• Complir amb la normativa vigent en cada moment sobre prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme i amb les recomanacions emeses pel Servei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries (SEPBLAC o Servei Executiu) o pels organismes internacionals, quan aquestes siguen vinculants per a Caixa Ontinyent.

Així mateix, la Llei imposa obligacions inexcusables i preveu un règim sancionador que afecta no només a les entitats financeres, sinó també a les persones que exerceixen càrrecs d'administració i direcció, siguen unipersonals o col·legiats, quan l'incompliment d'aquestes obligacions siguen imputables a la seua conducta dolosa o negligent.


NORMATIVA

Caixa Ontinyent, referent a això, es regeix per la normativa vigent a Espanya sobre prevenció del blanqueig de capitals

Normativa de la Unió Europea

Tercera Directiva. Directiva 2005/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2005, relativa a la prevenció de la utilització del sistema financer per al blanqueig de capitals i per al finançament del terrorisme (DOUE L309/15 de 25 / 11 / 2005).
Reglament (CE) 1889/2005 del Parlament Europeu i del Consell de 2005.10.26 relatiu als controls de l'entrada o sortida de diners efectius de la Comunitat.
Reglament (CE) N º 1781/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de novembre de 2006, relatiu a la informació sobre els ordenants que acompanya a les transferències de fons.
Directiva 2006/70, de la Comissió, d'1 d'agost de 2006, per la qual s'estableixen disposicions d'aplicació de la Directiva 2005/60/CE del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a la definició de «persones del medi polític» i els criteris tècnics aplicables en els procediments simplificats de diligència deguda amb espectadors al client així com pel que fa a l'exempció per raons d'activitat financera ocasional o molt limitada


Normativa espanyola (ordre cronològic)

Reial Decret 1080/1991, de 5 de juliol, que determina els països o territoris (paradisos fiscals) a què es refereixen els arts. 2n 3-4 de la Llei 17/1991, de 27 maig, de mesures fiscals urgents, i 62 de la Llei 31/1990, de 27 desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a 1991 (BOE 167 de 1991.07.13 ).
Reial Decret 925/1995, de 9 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 19/1993, de 28 de desembre, modificat pel Reial decret 54/2005, de 21 de gener (BOE 160 de 06/07 / 1995 i BOE 19 de 2005.01.22)
Llei Orgànica 10/1995, de 23 de desembre, del Codi Penal, amb les modificacions de la Llei Orgànica 15/2003, de 25 de novembre (BOE 283 de 2003.11.26).
Llei 9 / 1999, de 12 d'abril, per la qual es regula el règim jurídic de les transferències entre Estats membres de la Unió Europea (BOE 33 de 1999.04.13).
Ordre ECO/2652/2002, de 24 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de comunicació d'operacions en relació amb determinats països al servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries (BOE 260 de 30/10/2002).
Llei 12/2003, de 21 de maig, de prevenció i bloqueig del finançament del terrorisme (BOE 122 de 2003.05.22).
Reial Decret 2393/2004, de 30 de desembre, pel qual s'aprova el reglament de la Llei orgànica 4 / 2000, de 11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya (identificació).
Reial Decret 1553/2005, de 23 de desembre, pel qual es regula l'expedició del document nacional d'identitat i els seus certificats de signatura electrònica (identificació).
Ordre EHA/1439/2006, de 3 de maig, reguladora de la declaració de moviments de mitjans de pagament en l'àmbit de la prevenció del blanqueig de capitals.
Ordre EHA/2619/2006, de 28 de juliol, per la qual es desenvolupen determinades obligacions de prevenció del blanqueig de capitals dels subjectes obligats que realitzen activitat de canvi de moneda o gestió de transferències amb l'exterior.
• Instrucció 1/2006, de 17 de gener de 2007, del Servei Executiu, sobre Declaració Mensual d'Operacions (aplicació DMO 2.0).
Reial Decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre entrada, lliure circulació i residència a Espanya de ciutadans dels Estats membres de la Unió Europea id'altres estats part en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu (identificació).
Ordre EHA/2444/2007, de 31 de juliol, per la qual es desenvolupa el Reglament de la Llei 19/1993, de 28 de desembre, sobre determinades mesures de prevenció del blanqueig de capitals, aprovat pel Reial Decret 925/1995, de 9 de juny, en relació amb l'informe d'expert extern sobre els procediments i òrgans de control intern i comunicació establerts per prevenir el blanqueig de capitals.
Instrucció 1/2008, de 15 de gener de 2008, del Servei Executiu, sobre Declaració Mensual d'Operacions (aplicació DMO 2.0).• Ordre EHA/451/2008, de 20 de febrer, per la qual es regula la composició del número d'identificació fiscal de les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica (identificació).
• Resolució de 10 de setembre de 2008, de la Direcció General del Tresor i Política Financera, per la qual es publica l'Acord de 14 de juliol de 2008, de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries, pel qual es determinen les jurisdiccions que estableixen requisits equivalents als de la legislació espanyola de prevenció del blanqueig de capitals.
Instrucció 1/2009, de 23 de febrer de 2009, del Servei Executiu sobre comunicacions telemàtiques.• Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.
Ordre EHA/1464/2010, de 28 de maig, per la qual es modifica l'Ordre ECO/2652/2002, de 24 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de comunicació d'operacions en relació amb determinats països al servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries


OBLIGACIONS

A continuació es relacionen les obligacions emanades de la normativa de prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, que les entitats financeres, que realitzen activitats de promoció immobiliària o intermediació en la compravenda d'immobles, i altres subjectes obligats han de complir:
• Identificació formal.
• Identificació del titular real.
• Propòsit i índole de la relació de negoci.
• Seguiment continu de la relació de negoci.
• Examen especial d'operacions.
• Comunicació per indici.
• Comunicació sistemàtica.
• Abstenció d'execució.
• Col.laboració amb el Sepblac.
• Conservació de documents.
• Tractament de fitxers (LOPD).
• Mesures de control intern.
• Examen extern.
• Formació.
• Confidencialitat.
• Idoneïtat d'empleats, directius i agents.
• Declaració de moviments de mitjans de pagament.


SUPERVISIÓ

Òrgan supervisor específic per a la Prevenció del Blanqueig de Capitals: el Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries, òrgan dependent orgànicament i funcionalment de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries, dependent a vegada de la Secretaria d'Estat d'Economia.


PROCEDIMENTS I ÒRGANS DE CONTROL I COMUNICACIÓ INTERNS

Caixa Ontinyent té procediments de comunicació mensual d'operacions per Reporting sistemàtic així com procediments d'anàlisi i detecció d'operativa sospitosa, disposant d'un òrgan intern d'anàlisi, control i comunicació al Servei Executiu de tota la informació relativa a les operacions o fets susceptibles d'estar relacionats amb el blanqueig de capitals: El Comitè de Prevenció del Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme.

Finalment hi ha la Unitat de Control Intern i Compliment Normatiu que, en relació amb la Prevenció del Blanqueig de Capitals, s'ocupa de garantir l'adequada cobertura dels riscos existents derivats del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, complint tots els requeriments normatius en aquesta matèria, vigilar el compliment de les normes, revisar i actualitzar els procediments interns i la normativa interna de prevenció del blanqueig de capitals, col.laborar en la formació que sobre aquesta matèria s'imparteixa a directius i empleats i ser en definitiva, la unitat especialitzada de Caixa Ontinyent en la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.