Govern corporatiu i politica de remuneracions Descarregar app Venda d'entrades

Política de Protecció de Dades Personals


Qui és el responsable del tractament de les seues dades personals?

Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat d'Ontinyent, d'ara endavant Caixa Ontinyent.
Domicili: Pl. Sant Domingo, 24, 46870 Ontinyent (Valencia)
Contacte del Delegat de Protecció de Dades: fer clic ací

Amb quines finalitats anem a tractar les seues dades personals?

Caixa Ontinyent tracta les dades necessàries per a la signatura d'un contracte o la prestació del servei sol·licitat. Per tant, tractem les seues dades per al manteniment de la relació contractual i gestió interna de la relació Caixa-Client.

A més, les seues dades podran ser tractades bé per interès legítim, obligació legal o per haver obtingut el seu consentiment exprés, en els casos que passem a detallar:

Tractament per un interès legítim: Tractarem les seues dades per;

    • la prevenció del frau,
    • màrqueting directe, publicitat i comunicacions comercials en línia amb el desenvolupament del negoci dels nostres propis productes i/o serveis financers. Les accions comercials podran realitzar-se per qualsevol mitjà, inclòs els telemàtics,
    • l'anàlisi d'estudis estadístics, simulacions de dades, establiments de preus i estudis sobre rendabilitats de possibles productes,
    • actualitzar-les (les facilitades prèviament per vostè), amb base a altres fonts pròpies per a l'adequat mantenimient de la relació contractual,
    • avaluar la seua solvència a l'efecte d'oferir-recomanacions sobre productes o serveis de Caixa Ontinyent,
    • en relació amb els moviments transaccionals dels productes i/o serveis que vostè tinga contractats amb Caixa Ontinyent, així com les dades sobre la seua capacitat d'estalvi i endeutament, dur a terme la gestió dels serveis que li prestem o dels productes que haja contractat o mantinga contractats,
    • en el cas d'impagament de qualsevol de les obligacions derivades del contracte, les dades relatives al dèbit podran ser comunicades a fitxers de compliment o incumpliment d'obligacions dineràries,  
    • en el cas que vostè contracte amb Assegurances Caser un producte  i/o servei del qual la comercialització haja estat realitzada per Caixa Ontinyent, comunicarem les dades estrictament necessàries per al contracte, ja que aquesta comunicació pretén agilitzar el tràmit de contractació.
    • en el cas de la seua veu, quan li informem prèviament, emmagatzemarem la conversa telefònica.

     Vosté podrà oposar-se a qualsevol dels tractaments, nomenats amb anterioritat, basant-se en l'interès legítim, dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades a:  fer clic ací i explicant el motiu de l'oposició.

Tractament per una obligació legal: Les seues dades seran tractades per;

 • una vegada finalitzada la relació que legitima el tractament de les seues dades, aquests s'emmagatzemaran bloquejats amb l'únic objectiu de realitzar la formulació i defensa de reclamacions i l'oportuna cessió a requeriment de les autoritats,
 • per a l'obtenció, emmagatzematge i gestió de dades biomètriques, amb l'única finalitat de la defensa legal, en cas que ho requerisca un procés judicial,
 • obtenir l'estat de compliment de les obligacions en els sistemes d'informació creditícia,
 • en relació amb les seues dades identificatives i de residència, així com les dades relatives a tots els seus comptes que es recopilaran i es transferiran a l'Administració Tributària Espanyola perquè aquesta puga atendre els compromisos subscrits amb altres jurisdiccions en l'àmbit de la assistència mútua en matèria tributària,
 • demanar en nom de tercers proveïdors aquelles dades de clients interessats en contractar els serveis corresponents, actuant Caixa Ontinyent com a intermediari i encarregat del tractament del proveïdor (sector assegurances),
 • per a l'execució de sol·licituds de drets de la normativa vigent de protecció de dades.
 • per a declarar a la Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya (CIR) les dades necessàries per identificar les persones amb qui es mantinguen, directament o indirectament, risc de crèdit. Així mateix s'informa del dret que assisteix a "Caixa Ontinyent" per obtenir de la CIR informes sobre els riscos que puguen ser registrats.
 • per al compliment de la normativa de Prevenció de Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme.

Aquesta obligació legal romandrà una vegada finalitzat el contracte.

Tractament per consentiment exprés: Sempre que hi haja donat el seu consentiment exprés tractarem les seues dades personals per a:

 • el desenvolupament de comunicacions comercials, tant generals com personalitzades, per oferir productes i/o serveis de Caixa Ontinyent o empreses participades (CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. -CASER-). Aquestes comunicacions podran ser realitzades per qualsevol mitjà, inclosos els telemàtics,
 • el desenvolupament de comunicacions comercials, tant generals com personalitzades, per oferir productes i/o serveis de Caixa Ontinyent o empreses participades una vegada acabada la relació contractual amb Caixa Ontinyent. Aquestes comunicacions podran ser realitzades per qualsevol mitjà, inclosos els telemàtics,
 • consultar a empreses que faciliten informació sobre solvència, morositat i en general d'indicadors de risc quan li oferim finançament personalitzat,
 • enriquir amb dades obtingudes de fonts externes el seu perfil comercial, per oferir-li productes o serveis propis o d'empreses participades, basant-se en el resultat d'aquest perfilat,

En cas que no autoritze el tractament de les seues dades per a les anteriors finalitats, això no afectarà al manteniment o compliment de la relació contractual que manté amb Caixa Ontinyent.

Qui intervé?

Depenent de la relació contractual es poden establir els següents intervinents Titulars, Avalista/Garant, Autoritzat i Representant el tractament dels quals estarà legitimat per una relació contractual.

Com obtenim les seues dades?

De la informació que vostè ens proporciona a la signatura del contracte.

Empreses que proporcionen informació sobre la solvència patrimonial i morositat.

A qui li comunicarem les seues dades?

Empreses participades per Caixa Ontinyent amb les següents finalitats:

 • Desenvolupar accions comercials de productes i serveis.
 • Contractar productes i/o serveis d'aquestes entitats.

Podran ser cedides a organismes públics, Agència Tributària, a jutges i tribunals i en definitiva a aquells amb qui Caixa Ontinyent tinga una obligació legal.

Durant quin termini emmagatzemarem les seues dades?

Tractarem les seues dades, sempre que siguen necessàries per a la finalitat per a la que van ser recollides i el temps establert per una obligació legal. A més d'aquells casos en què una vegada finalitzada la relació contractual disposem del consentiment exprés per a l'enviament de comunicacions comercials.

Quins són els seus drets?

 • A saber si estem tractant les seues dades o no.
 • A accedir a les seues dades personals.
 • A sol·licitar la rectificació de les seues dades si són inexactes.
 • A sol·licitar la supressió de les seues dades si ja no són necessàries per als fins per als quals van ser recollides o si ens retira el consentiment atorgat.
 • A sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, en alguns supòsits, en aquest cas només es conservaran d'acord amb la normativa vigent.
 • A portar les seues dades, que li seran facilitades en un format estructurat, d'ús comú o lectura mecànica.
 • A presentar una reclamació davant el delegat de Protecció de Dades o davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o autoritat de control competent, si creu que no li hem atès correctament.
 • A revocar el consentiment per a cada finalitat específica, sense que això afecte a licitud del tractament basat en el consentiment exprés.

 Com puc exercir els meus drets?

 • Disposem de formularis per a l'exercici dels seus drets; pot sol·licitar-los via correu electrònic o si ho preferiu, podeu fer servir els elaborats per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) o l'autoritat competent.
 • Aquestos formularis han d'anar signats electrònicament o ser acompanyats de còpia del DNI o document oficial en vigor que l'acredite.
 • Els formularis poden ser enviats:
  • o   per correu postal a l'adreça:
   Plaça Sant Domingo, 24, 46870 Ontinyent, València
   (A/A. Delegat de Protecció de Dades)
  • o   per correu electrònic a:

   fer clic ací.