Govern corporatiu i politica de remuneracions Descarregar app Venda d'entrades

Protecció de dades

Informació General
La Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat d'Ontinyent, Caixa Ontinyent, amb domicili social a Ontinyent, Plaça Sant Domingo, número vint-i-quatre, és una Entitat de Crèdit de naturalesa fundacional i caràcter Benèfic Social, subjecta a supervisió del Banc d'Espanya i sotmesa al protectorat de la Generalitat Valenciana. La seua duració és indefinida i està integrada en la Federació Valenciana de Caixes d'Estalvis i en la Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvis, inscrita en el Registro Mercantil de València, al Volum 7961, Llibre 5256 de la Secció General, Foli 216, Full número V-18091, en el Registre Especial de Caixes Generals d'Estalvi Popular, dependent del Banc d'Espanya, amb el número 2045 i en el Registro de Caixes d'Estalvi de la Comunitat Valenciana, dependent de l'Institut Valencià de Finances, amb el número 5.
La Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat d'Ontinyent, es regeix pels seus Estatuts aprovats per Reial Ordre del 31 d'octubre de 1884. La CIF és el número G-46002796.
L’adreça de Correu Electrònic és co@caixaontinyent.es.
La Web Site de la Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat d'Ontinyent ha estat creada amb caràcter informatiu, transaccional i per a ús exclusivament personal i tots els productes i servicis continguts en ella són prestats de conformitat amb la normativa vigent i davall la supervisió del Banc d'Espanya i de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.Al accedir a la nostra Web Site es considera que accepta les següents:

Condicions:

 • Els drets de propietat intel·lectual sobre la Web, disseny gràfic i codis, són titularitat de Caixa Ontinyent.
 • Els continguts, tant relacionats amb activitats comercials, com a informació sobre productes i servicis inclosos en la present WEB de la Caixa Ontinyent i qualsevol altra vinculada a la mateixa estan dirigits a consumidors amb residència a Espanya.
 • Queden autoritzats de forma gratuïta i personal, per a usar, copiar i imprimir qualsevol material o document trobat en la present Web Site, podent transferir els continguts al seu terminal sempre que siga per al seu ús personal i sense cap finalitat comercial; per tant queda expressament prohibida la seua distribució, modificació, transmissió, re-expedició o ús dels continguts de la Web Site amb finalitats públiques o comercials.
 • El programa que es trobe disponible per a la seua descàrrega des d'este lloc Web es troba protegit per drets d'autor. Per a poder instal·lar o utilitzar qualsevol programa descarregat des d'este lloc, cal acceptar prèviament els termes del Contracte de llicència, si hi haguera, que acompanye o s'incloga en el programa (en avant, el “Contracte de Llicència”).Es prohibeix expressament la còpia o reproducció del programa en qualsevol altre servidor o lloc a fi de la seua posterior reproducció o redistribució.El programa només està garantit, si és procedent, d'acord amb els termes del contracte de llicència, excloent-se qualsevol altra garantia. En cap cas seran responsables Caixa Ontinyent ni els seus proveïdors de cap dany directe o indirecte, ni de qualsevol altre tipus (inclosos, encara que amb caràcter merament enunciatius, lucres cessants, pèrdues d'informació, perjudicis financers o comercials), fins i tot en el cas que Caixa Ontinyent haguera sigut informada de la possibilitat de estos danys.
 • LES MARQUES en el seu sentit genèric contingudes en esta Web Site estan protegides per la llei igual que els continguts, les quals no podran ser alterades, modificades, canviades ni adaptades per l'usuari.
 • Caixa Ontinyent farà ferm tots els drets que la llei de Propietat Intel·lectual i Industrial preveuen, exercint les accions civils o penals que corresponguen contra els qui lesionen el seu dret i exigirà les mesures necessàries per a la seua salvaguarda.
 • Caixa Ontinyent es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seues pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l'accés a la dita informació.La informació continguda en estes pàgines web és la vigent en la data de la seua última actualització i ha de ser considerada com una informació orientativa per a l'usuari, relativa als productes i servicis i a altres informacions que contenen estes pàgines. L'usuari pot confirmar la data de l'actualització de qualsevol informació, si la sol·licita, a través de la bústia de correu electrònic que té a la seua disposició en el mateixa Web.
 • Caixa Ontinyent no es responsabilitza de l'ús que vosté puga fer dels materials disponibles en la Web Site si infringiren els drets de terceres parts que no pertanyen o estiguen associats amb Caixa Ontinyent.
 • Caixa Ontinyent rebutja la responsabilitat que es derive de la mala utilització dels continguts i es reserva el dret a actualitzar-los quan vullga, a eliminar-los, limitar-los o impedir l'accés a ells, de manera temporal o definitiva.
 • Caixa Ontinyent rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en estes pàgines web i, per tant, no elaborada per Caixa Ontinyent o no publicada amb el seu nom.
 • Caixa Ontinyent rebutja la responsabilitat de les possibles discrepàncies que puguen sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la versió electrònica dels mateixos publicats en les seues pàgines web.
 • Caixa Ontinyent no es responsabilitza de l'ús que els menors facen de la Web. Caixa Ontinyent no és responsable de que els continguts de la Web puguen ferir la sensibilitat dels menors. És responsabilitat dels pares assegurar-se del correcte ús d'una ferramenta com Internet i acompanyar als menors en les seues sessions.
 • Caixa Ontinyent adverteix que l'ús, de la Web Site que vosté faça i de la informació que esta continga, són de la seua pròpia responsabilitat, així com, no garanteix que en l'accés a altres Web Site a través d'enllaços (links) puga visualitzar informació que ferisca la seua sensibilitat o li provoque danys.Queda prohibit qualsevol tipus de transmissió de dades que vosté puga realitzar a esta Web Site o altres accessos controlats per Caixa Ontinyent, que infringisquen els drets de propietat de tercers, i el contingut dels quals siga amenaçant, difamatori, obscé, pornogràfic, o transmissió de qualsevol altre material que constituïsca o incite una conducta que puga ser considerada una ofensa penal.
 • Caixa Ontinyent no assumeix cap responsabilitat pel contingut de qualsevol fòrum o debat en el ciberespai (xat), butlletins o qualsevol tipus de transmissions, que estiguen vinculades a esta Web Site i cooperarà, si és requerit per ordre judicial o per les autoritats pertinents, en la identificació de les persones responsables d'aquells continguts que violen la llei. Este acord serà efectiu fins que qualsevol de les parts decidisca unilateralment el seu termini. En eixe cas haurà d'esborrar tot el material que vosté haja obtingut d'esta Web Site, així com destruir les còpies, documents o instal·lacions que estigueren en el seu poder.
 • Caixa Ontinyent podrà modificar les presents Condicions, actualitzant-les en esta mateixa Web Site, per la qual cosa es recomana que amb periodicitat raonable consulte la mateixa per si s'hagueren produït estes modificacions.
 • Les parts acorden que estes Condicions per què es regeix l'accés a la Web Site de Caixa Ontinyent estan salvaguardades per la legislació espanyola i en cas de qualsevol controvèrsia se sotmeten a l'exclusiva jurisdicció dels tribunals de Ontinyent (Espanya).
 • CONFIDENCIALITAT I DADES PERSONALS: Caixa Ontinyent es compromet a guardar la màxima reserva i secret sobre la informació que se li facilite. D'acord amb el que estableix la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Caixa Ontinyent informa que, si accedeix a contractar algun servici de la Web, presta el seu consentiment perquè les dades arreplegades en el contracte o que s'originen en el seu desenrotllament, siguen objecte de tractament automatitzat, integrant-se en el fitxer de clients de l'Entitat, per a possibilitar el normal desenrotllament de l'operació concertada, així com per al seu tractament amb la finalitat de preparar o oferir altres operacions o servicis d'estalvi o crèdit pròpies de l'activitat financera que en el futur pogueren interessar-li. D'esta informació serà destinatària Caixa Ontinyent. Així mateix dóna consentiment per a que estes dades siguen cedides a qualsevol empresa integrada o que s'integre en el futur en el Grup d'Empreses de Caixa Ontinyent, a fi d'oferir-li un servici personalitzat i d'acord amb les seues necessitats en l'àmbit dels productes i servicis financers, para-bancaris, immobiliaris, d'assegurances, de servicis, oci, culturals i qualssevol altres que presten les empreses d’este Grup.L'interessat té dret a obtindre informació d’estes dades, a oposar-se al seu tractament per causes fundades i legítimes, així com a sol·licitar la rectificació o cancel·lació si foren inexactes o incomplets, en els termes previstos en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, adreçant-se a Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de Ontinyent, Plaça Sant Domingo número 24, 46870 Ontinyent