Govern corporatiu i politica de remuneracions Descarregar app Venda d'entrades

Caixa Ontinyent  cobrix imprevistos que puguen causar danys i perjuís

Assegurança

Responsabilitat Civil

Garanties bàsiques:

  • Responsabilitat Civil d'Explotació, inclou a títol enunciatiu:

  • L'actuació del personal assalariat en l'exercici del seu treball al servici de l'assegurat 

  • La propietat, arrendament o usdefruit de terrenys, edificis, locals i instal·lacions industrials dedicades a l'activitat de l'assegurat 

  • La utilització de maquinària per als treballs propis de l'activitat de l'assegurat

  • Danys per incendi y/o explosió

  • Danys per aigua

  • Treballs fora de les instal·lacions de l'Assegurat 

  • Operacions de càrrega, descàrrega, transport i distribució de mercaderies

  • Fiança i defensa

Informa't a les nostres oficines

L'objecte de la nostra pòlissa és protegir el patrimoni de l'assegurat, a l'haver d'indemnitzar el dany causat a un tercer per actes o omissions de què siga responsable directament o relatius a persones de les quals haja de respondre. 


Esta pòlissa de Responsabilitat civil està dirigida principalment als empresaris de qualsevol sector econòmic (construcció, industrial o de servicis) .

Garanties opcionals:

Responsabilitat Civil Patronal
Responsabilitat Civil de Productes
Responsabilitat Civil Post-treballs
Responsabilitat Civil Encreuada
Responsabilitat Civil Locativa

Assegurances mediades per Caixa d'Estalvis i Monte de Pietat d'Ontinyent. Operador Banca Seguros Exclusivo de CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. –CASER-, amb numero de Registre C0031G46002796. Companya Aseguradora: CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. –CASER- CIF: A-28013050. Registre Mercantil de Madrid – Tom 2245 – Foli 179 – Fulla M – 39662 – Avda. de Burgos, 109 – (28050 ) Madrid.