My Account

Política de Gestió de Conflictes d'Interés


De vegades els interessos de les entitats financeres poden entrar en conflicte amb els dels seus clients. Per a tractar adequadament estes possibles situacions, i en compliment de la normativa vigent, la Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat d'Ontinyent(CAIXA ONTINYENT) disposa d'una Política sobre Conflictes d'Interés, que es resumix a continuació:

  • Identificació de possibles conflictes. CAIXA ONTINYENT ha disposat regles i procediments per a identificar els serveis, persones i escenaris en què podenproduir-se conflictes d'interés. 
  • Procediment i mesures per a la gestió de conflictes d'Interés. CAIXAONTINYENT ha establit procediments i mesures específicament dirigides a gestionar els possibles conflictes d'interés que puguen sorgir en relació amb els seus clients de serveis d'inversió. Entre elles s'inclouen mesures de separació entre àrees sensibles, restriccions als fluxos d'informació i procediments per a assegurar un adequat tractament de les ordes globals.
  • Transparència. CAIXA ONTINYENT practicarà una política de transparència respecte dels possibles conflictes d'interés que pogueren produir-se, informant el client, en els termes establits en la normativa aplicable i en les seues polítiques internes.