My Account

INFORMACIÓ SOBRE LA MORATÒRIA DE DEUTE HIPOTECARI

En Caixa Ontinyent volem ajudar-te i ens sumem a les mesures excepcionals impulsades per a combatre el COVID-19.

Coneix si pots sol·licitar la moratòria de la quota de la teua hipoteca.

Davant la situació d'emergència sanitària global causada pel COVID-19, s'han publicat en el BOE el Reial Decret-lley 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 i Reial Decret-lley 11/2020, de 31 de març, pel que s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19, que detallen els processos per a sol·licitar la moratòria i la documentació necessària per acreditar la situació de vulnerabilitat econòmica.

La moratòria implicaria l'ajornament automàtic, per tres mesos amb caràcter prorrogable, de las quotes de l'operació hipotecària, constituïda sobre:

 • L'habitatge habitual

 • Immobles afectes a l'activitat econòmica que desenvolupen autònoms, empresaris i professionals.

 • Habitatge distint a l'habitual en situació de lloguer i per els que haja deixat de percebre la renda arrendatícia des de l'entrada en vigor de l'Estat d'Alarma o deixe de percebre-la fins a un mes després de la finalització del mateix.

Poden sol·licitar la moratòria els deutors hipotecàris que siguen treballadors per compte d'altre que passen a situació d'atur, i empresaris/professionals (1) que patisquen una caiguda substancial en els seus ingressos o facturació de més del 40 %, així com persones físiques, propietaris i arrendadors d'un habitatge hipotecat, que es troben en un supòsit de vulnerabilitat econòmica. 

Els supòsits de vulnerabilitat econòmica queden definits pel compliment conjunt de les següents condicions:

 • a) Que el deutor hipotecari passe a estar en situació d'atur o, en el cas de ser empresari o professional, patisca una pèrdua substancial dels seus ingressos o una caiguda substancial de les seues vendes (entenent-se per tal una caiguda de al menys el 40 %).
 • b) Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar (1) no supere, en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria:
  • i. Amb caràcter general, el límit de tres vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples mensual (a partir d'ara IPREM )(2).
  • ii. Aquest límit s'incrementarà en 0,1 vegades l'IPREM per cada fill a càrrec en la unitat familiar. L'increment aplicable per fill a càrrec serà de 0,15 vegades l'IPREM per cada fill en el cas d'unitat familiar monoparental.
  • iii. Aquest límit s'incrementarà en 0,1 vegades l'IPREM per cada persona major de 65 anys membre de la unitat familiar.
  • iv. En cas de que algun dels membres de la unitat familiar tinga declarada discapacitat superior al 33 %, situació de dependència o malaltia que l'incapacite acreditadament de forma permanent per a realitzar una actividad laboral, el límit previst en el subapartat i) serà de quatre vegades l'IPREM, sense perjudici dels increments acumulats per fill a càrrec.
  • En el cas de que el deutor arrendatari siga persona amb paràlisi cerebral, amb malaltia mental, o amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 %, o persona amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 65 %, així com en els casos de malatia greu que incapacite acreditadament, a la persona o al seu cuidador, per a realitzar una activitat laboral, el límit previst en el subapartat i) serà de cinc vegades l'IPREM. 
 • c) Que la quota hipotecària, més les despeses i subministraments bàsics, resulte superior o igual al 35 % dels ingressos nets que perceba el conjunt dels membres de la unitat familiar.
 • d) Que, a conseqüència de l'emergència sanitària, la unitat familiar haja patit una alteració significativa de les seues circumstàncies econòmiques en termes d'esforç d'accés a la vivenda. S'entendrà que s'ha produït esta circumstància quan l'esforç que represente la càrrega hipotecària sobre la renda familiar s'haja multiplicat per al menys 1,3.

Els deutors hipotecaris que consideren que es troben en un supòsit de vulnerabilitat podran sol·licitar de la seua entitat de crèdit la moratòria fins a un mes després de la fi de vigència de l'Estat d'Alarma.

 A l'hora de presentar la sol·licitud és imprescindible aportar la següent documentació:

 • a) En cas de situació legal d'atur, certificat expedit per l'entitat gestora de les prestacions, en el que figure la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per atur. Es pot sol·licitar en aquesta direcció: Sede electrónica del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
 • b) En cas de cessament d'activitat dels treballadors per compte propi, certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma, en el seu cas, sobre la base de la declaració de cessament d'activitat declarada per l'interessat. Aquest certificat pot sol·licitar-se en la pàgina web de l'Agència Tributària o de l'organisme competent de la comunitat autònoma: https://www.agenciatributaria.es/.  
 • c) Nombre de persones que habiten l'habitatge:
  • i. Llibro de familia o document acreditatiu de parella de fet.
  • ii. Certificat d'empadronament relatiu a les persones empadronades en la vivenda, amb referència al moment de la presentació dels documents acreditatius i als sis mesos anteriors. Es pot sol·licitar en l'Ajuntament de cada municipi. En molts es pot sol·licitar per telèfon, per Internet o per correu postal.
  • iii. En el seu cas, declaració de discapacitat, de dependència o de incapacitat permanent per a realtizar una activitat laboral.
 • d) Titularitat dels bens:
  • i. Nota simple del servei d'índexs del Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar. Es pot sol·licitar per correu electrònic al Registre de la Propietat on estiga inscrita la teua vivenda habitual o a qualsevol dels Registres de la ciutat one estiga inscrita la teua vivenda habitual, incloent fotocòpia del DNI de tots els membres de la unitat familiar. https://www.registradores.org/lista-de-correos-electronicos-de-los-registros-de-la-propiedad
  • ii. Escriptures de compravenda de l'habitatge habitual, de l'habitatge en lloguer, o de l'immoble afecte a l'activitat econòmica i de concessió del préstec o préstecs amb garantia hipotecària en el cas que se sol·licite una moratòria del deute hipotecari (l'escriptura de préstec hipotecari no fa falta per estar ja en possessió de Caixa Ontinyent, no obstant això sí que haurà d'assenyalar-se com aportada en el formulari de sol·licitud).

   En el cas de sol·licitar-se la moratòria del deute hipotecàri per al préstec constituït sobre un habitatge en lloguer haurà d'aportar-se el contracte d'arrendament.
 • e) Declaració responsable del deutor o deutors relativa al compliment dels requisits exigits per a considerar-se sense recursos econòmics suficients segons aquest reial decret-lley (aquesta declaració ha d'estar signada per tots els titulars del préstec).

Només per al cas de no poder aportar tota la documentació en aquest moment, sol·licitem emplene una declaració responsable indicant els documents no aportats així com el motiu, el qual ha d'estar relacionat amb la crisi del COVID-19, comprometent-se a aportar-los ineludiblement en el termini màxim d'un mes després de la finalització de l'estat d'alarma o les seues pròrrogues.

La seua sol·licitud no podrà ser acceptada sense la presentació de la documentació completa ací indicada.

Una vegada realitzada la sol·licitud i rebuda la documentació, la entitat haurà de contestar, i, en cas d'estimar-se, aplicar la moratòria en un termini màxim de 15 dies.

Es tracta de una moratòria per tres mesos con caràcter prorrogable.

El deutor que s´hi haguera beneficiat de les mesures de moratòria sense reunir els requisits previstos en la norma, serà responsable dels danys i perjudicis que s'hagen pogut produir, així com de totes les despeses generades per l'aplicació d'aquestes mesures de flexibilització, sense perjudici de les responsabilitats d'altre ordre a que la dita conducta poguera donar lloc. L'import dels danys, perjudicis i despeses no serà inferior al benefici indegudament obtingut pel deutor per l'aplicació de la norma.

També incurrirà en responsabilitat el deutor que, voluntària i deliberadament, busque situar-se o mantenir-se en los supòsits de vulnerabilitat econòmica amb la finalitat d'obtindre l'aplicació d'aquestes mesures.

Pot consultar Real Decreto- Ley 8/2020 de 31 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19. Reial Decret-Lley 11/2020, de 31 de març, pel que s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19.

La sol·licitud de la moratòria i tota la documentació necessària ha d'enviar-se a través de l'opció disponible en l'apartat "Utilidatats" de la Banca Electrònica, "Adjuntar Documentació". 

Previ a l'enviament de la documentació haurà obligatòriament emplenar el Formulari de Contacte que li indiquem a continuació per a poder posar-nos en contacte amb vosté i informar-li dels passos a seguir.

This placeholder prevents its parent from disappearing when emptied

Informació bàsica de protecció de dades de caràcter personal.
Responsable: Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat d'Ontinyent.
Finalitats: Gestionar la relació comercial atenent a les diferents sol·licituds d'informació.
Legitimació: Consentiment de l'interessat.
Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Drets: Podrà exercitar els seus drets reconeguts en matèria de protecció de dades com s'explica en la informació addicional.
Informació addicional:Política de Privacitat. *

Tractament de dades personals

En compliment amb el Reglament (UE) 2016/679 i la Lley Orgànica 3/2018 li informem de que el Responsable del tractament de les seues dades és CAIXA D'ESTALVIS I MONT DE PIETAT D'ONTINYENT amb el que podrà posar-se en contacte a través del seu Delegat de Protecció de Dades en el següent email: dpo@caixaontinyent.es. Tractarem les seues dades personals amb la finalitat de donar compliment a obligacions legals i donar compliment a la seua sol·icitud de moratòria hipotecària. La legitimació per a l'ús de les seues dades està basada en el compliment d'obligacions legals i l'execució del contracte. No se cediran les dades facilitades a tercers, salvo obligació legal. Vosté podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició, limitació del tractament, supressió o dret a l'oblit, a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades i portabilitat de les dades a través dels nostres formularis o utilitzant les de l'Agència Espanyola de Protecció de dades signades electrònicament o acompanyades de una còpia del DNI o document identificatiu equivalent dirigit al correu electrònic dpo@caixaontinyent.es o mitjançant correu postal (per escrit i signat) a Pl. Sant Domingo, 24, 46870 Ontinyent (València). Si ho desitja, pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a través de la nostra pàgina web. Se li informa, així mateix, del seu dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

(1) A aquest efecte s'entendrà per empresari i professional la persona física que complisca les condicions previstes en l'artícle 5 de la Lley 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit.
(2)
 A aquest efecte s'entendrà per unitat familiar la composada pel deutor, el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita i els fills, amb independència de la seu edat, que residisquen en l'habitatge, incloent els vinculats per una relació de tutela, guarda o acolliment familiar i el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita, que residisquen en l'habitatge.

(3)
L'IPREM és un índex empleat en Espanya com a referència per a la concessió d'ajudes, subvencions o el subsidi d'atur. En 2020 l'import de l'IPREM és 537,8 euros.

(4) A aquest efecte, s'entendrà per "despeses i subministraments bàsics" l'import del cost dels subministraments d'electricidad, gas, gasoil,  aigua corrent, dels serveis de telecomunicació fixa i mòbil i les contribucions a la comunitat de propietaris. Sols tindrà la consideració de "despeses i subministraments bàsics" els subministrats en l'habitatge habitual de la unitat familiar. 

Així mateix, si no complira els requisits legals que li qualifiquen estar en situació d'especial vulnerabilitat econòmica, li informem que, des de Caixa Ontinyent, estarem a la seua disposició per  estudiar una solució personalitzada al seu cas i poder així adoptar les mesures oportunes per a paliar la seua situació.

Caixa Ontinyent amb domicili social en Pl. Santo Domingo, 24, 46870 Ontinyent, amb el NIF G46002796, inscrita en el Registre Mercantil de València, tom 9854, llibre 7136, de la Secció General del Llibro de Societats, foli 190, full V-18091.